Faaliyet Alanlarımız

  • Zemin mekaniği, kaya mekaniği, yapı malzemeleri, beton, demir doğal taşlar, doğal yapı malzemeleri, kimya, su, malzeme, petrol  ve petrol ürünleri alanlarında yukarıda sayılan konular ile ilgili deneyleri yapmak, yaptırmak bu deneylerin sonuçlarına göre raporlar tanzim  ettirmek

  • Toplu ve sosyal konutlarla, tüm arazi ve alanlarda zemin sondajı, maden sondajı, su sondajı, ankraj, enjeksiyon çalışmaları ile jeolojik ve jeoteknik etütler yapmak, yer altı ve yerüstü her türlü değerli taşlar, endüstriyel hammaddeler, maden arama ve bulma konusunda jeolojik etütler yapmak ve jeoteknik raporlar hazırlamak ve müşavirlik hizmeti ve mühendislik hizmetleri faaliyetlerini organize etmek, proje çalışmaları yasmak

  • Kullanma ve sulamaya yönelik su kaynaklarının araştırmasını, planlamasını islah edilmesi ve işletilmesi amacıyla her türlü etüt, kaptaj çalışmaları arama ve işletme kuyuları açmak, gerekli ruhsatları çıkarmak, devralmak, devretmek ve bunlarla ilgili her türlü çalışmaları yapmak ve yaptırmak

  • Tünel, baraj, karayolu ve demiryolu güzergahları ve benzeri mühendislik yapılarının araştırma, planlama, projelendirme çalışmalarını yapmak, yaptırmak. Konusu ile ilgili her türlü mühendislik, mimarlık,müşavirlik hizmetleri ile harita, plan, proje, statik, betonarme, kesin hesap, fenni mesuliyet, teknik kontrollük, etüt ve araştırma gibi teknik hizmetlerde bulunmak , fizibilite raporları yaspmak, yaptırmak

  • Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ,okul ,hastane ,yol ,demiryolu ,köprü ,kanalizasyon ,kanal , iskele, liman, havaalanı, baraj, endüstri tesisleri, turistik tesislerin jeoteknik işlerini yapmak, projelerini, mimarlık ve mühendislik işlerini yapmak